Ara
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

# 7417 SAYILI AF KANUNU BAŞVURU VE UYGULAMA ESASLARI #

27.09.2022 07:58

Aftan yararlanacak lisansüstü öğrencilerin;

1.    23.09.2022 Cuma mesai saati bitimine kadar başvuru yapan öğrencilerin intibakının 2022-2023 Güz Yarıyılına yapılmasına ve öğrenime başlamasına, daha sonra 07.11.2022 tarihine kadar başvuru yapanların intibakının ise 2022-2023 Bahar Yarıyılına yapılmasına ve öğrenimlerine başlamasına,

2.    İntibak yapıldığı tarihte yürürlükte olan Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği, Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato’nun ilgili kararlarına tabi olarak öğrenimlerini sürdürmelerine,

3.    Başvurusu kabul edilenlerin ilişiklerinin kesildiği aşamaya (bilimsel hazırlık, ders, tez veya yeterlik sınavı) intibaklarının yapılmasına, tez aşamasında olduğu halde eksik kredi ve AKTS’leri varsa tamamlamalarına ve öğrenimlerini yürürlükteki mevzuatta tanımlanan süreler içinde tamamlamalarına,

4.    Ders aşamasına intibakı yapılanların programı tamamlamak için mevzuattaki gerekli ders sayısını, ders kredisini, seminer/dönem projesi çalışmasını ve Enstitünün mevcut ortak zorunlu derslerini ilgili süreler içinde başarıyla tamamlamasına,

5.    Ders aşamasındaki yükümlülüklerini yerine getiren ve doktora yeterlik sınavı aşamasına intibakı yapılanlara iki sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna;

6.     Daha önce başarılmış ancak herhangi bir başka diploma programında saydırılmamış tüm derslerin kabul edilmesine ve bu derslerin AKTS kredisi belirsiz olanların kredilerinin Ana Bilim Dalı Kurul Kararıyla belirlenmesine ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla kesinleştirilmesine,

7.     Tez aşamasına intibak yapılanların yüksek lisans için en erken 2 (iki) yarıyılda, doktora için en erken 4 (dört) yarıyılda tezlerini tamamlamalarına, tezini tamamlamak için normal öğrenim süresine eklenebilecek ek sürelerden yararlanmalarına, tez tesliminde Enstitü tarafından aranan mevcut şartları yerine getirmelerine karar, 

Enstitü Yönetim Kurulunun 21.09.2022 tarih ve 33 sayılı toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir.

DUYURULAR